Lỗi khi thêm mới hàng hóa phần mềm bán lẻ, bán sỉ, đại lý, nhà phân phối (POS).


Hiện tượng: Khi thêm mới thông tin hàng hóa thì hiện ra lỗi như hình với thông báo "Lưu thất bại! Cannot insert the value NULL into column 'MaBG', table 'DanTriSoftPosV2.dbo.SOOT_DMGiaban_Item'; column does not allow nulls, INSERT fails. The statement has been terminated."

Nguyên nhân: Dân Trí Soft tạo 1 bảng giá bán lẻ mặc định, nhưng khi thanh lý dữ liệu vì lỗi nào đó đã xóa luôn bảng giá lẻ mặc định đó nên khi thêm mới hàng hóa sẽ hiện thông báo trên.

Khắc phục: Vào module Quản lý bán hàng, chọn Bảng giá bán lẻ và thêm thông tin bảng giá bán lẻ này (đặt tên bảng giá, ví dụ ở đây là gia le) và phải check chọn bảng giá mặc định, xem hình bên dưới. Sau khi thực hiện việc này, bạn thêm mới hàng hóa sẽ không còn thông báo lỗi nữa.
Đặt tên bảng giá bán lẻ và check chọn bảng giá mặc định.
0 Nhận xét